STT

Nội dung hoạt động

Thời gian (dự kiến)

Ghi chú

1.

Hoạt động đánh giá, kiểm định chất lượng

a.

Kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn HCERES
(Cộng hòa Pháp)

Tháng 3

 

b.

Đánh giá chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn AUN-QA

Thang 9

 

c.

Đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA

Tháng 11

 

d.

Duy trì ABET cho 02 chương trình KTMT&KHMT

Tiếp tục các hoạt động triển khai ABET tại K.Điện-Điện tử, K. Cơ khí

Năm 2017

 
2.

Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan

a.

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về giảng dạy

02 học kỳ

 

b.

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ

Tháng 10

 

c.

Khảo sát việc làm của SVTN tại thời điểm nhận bằng tốt nghiệp

2 đợt

 

d.

Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp

Tháng 04

 

e.

Khảo sát cán bộ viên chức về môi trường làm việc

Tháng 06

 
3.

Hoạt động ISO

a.

Duy trì công tác ISO tại các đơn vị đã được đánh giá chứng nhận.

Năm 2017

 

b.

Tiếp tục triển khai công tác ISO cho các đơn vị mới

Năm 2017

 
4.

Hoạt động đảm bảo chất lượng khác

 

Hoàn thiện kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2016-2020 sau khi có kết quả phê duyệt từ ĐHQG-HCM

Năm 2017