Đối tượng tham gia khảo sát: CBCNV đang làm việc tại trường

Hình thức khảo sát: Ban ĐBCL sẽ áp dụng cả 2 hình thức:

Những kết quả chính:

Tỷ lệ phản hồi khảo sát:

Toàn trường: 697 người tham gia, chiếm tỷ lệ 55.8% trong đó:

- Giảng viên: 392 người tham gia, chiếm tỷ lệ 32.6%

- Chuyên viên: 377 người tham gia, chiếm tỷ lệ 64.7%

- Nhân viên phục vụ: 61 người tham gia, chiếm tỷ lệ 87.1%

Kết quả khảo sát:

- Bảng quy ước:

 

Mức

Điểm đánh giá

Ý nghĩa đánh giá

Ý nghĩa chất lượng

1

[8 – 10]

Rất hài lòng

Đây là điểm mạnh của trường, cần được duy trì và phát triển hơn

2

[6.5 – 8)

Hài lòng

Đây là yếu tố tiềm năng tạo nên điểm mạnh của trường, cần có những cải tiến nhỏ

3

[5 – 6.5)

Tạm chấp nhân được

Đây là yếu tố báo động, đối với những yếu tố này cần có những cải tiến liên tục và hiệu quả

4

[4 – 5)

Không hài lòng

Đây là điểm yếu của trường, cần có những phương pháp cải tiến mạnh, liên tục và hiệu quả

5

[0 – 4)

Không thể chấp nhân

Đây là điểm kém của trường, cần có những biện pháp cải tiến mạnh, liên tục, hiệu quả hoặc loại bỏ (nếu được)

 

- Kết quả:

Để đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, công nhân viên và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng, bảng khảo sát được xây dựng bao gồm 103 câu và được chia thành 18 yếu tố (bảng 1, phụ lục 1). 18 yếu tố này được phân thành 03 nhóm chính: (1) Sự hài lòng chung, (2) Các yếu tố liên quan đến điều kiện, đặc điểm công việc, thu nhập, phúc lợi…(3) Sự tương tác với các phòng ban hỗ trợ của Trường. Trong đó:

1. Sự hài lòng chung:

Nhìn chung, có 96.0% cán bộ công nhân viên tự hào là thành viên của Trường Đại học Bách Khoa. Mặc dù cán bộ công nhân viên (CBCNV) HÀI LÒNG với môi trường làm việc hiện nay tại trường với điểm trung bình là 6.74 nhưng Họ mong muốn môi trường làm việc đạt mức HÀI LÒNG với điểm trung bình là 7.81.

2. Các yếu tố liên quan đến điều kiện, đặc điểm công việc, thu nhập, phúc lợi…

So sánh mức độ hài lòng của các nhân tố trong môi trường làm việc của năm 2014 và năm 2015 cho thấy: 1 nhân tố có mức hài lòng giảm xuống, 5 nhân tố có mức hài lòng không thay đổi, và 2 nhân tố có mức hài lòng tăng lên.

3. Sự tương tác với các phòng ban hỗ trợ của Trường:

Các cán bộ công nhân viên hài lòng với sự tương tác của các Phòng/Ban của Trường với điểm trung bình 6,9/10.

Bảng kết quả mức độ hài lòng của CBCNV về môi trường làm việc:

 

STT

Nhân tố trong môi trường làm việc

Mức độ hài lòng năm 2014

Mức độ hài lòng năm 2015

Xu hướng

Ý nghĩa chất lượng

1

Chính sách phúc lợi.

Mức 2

Mức 3

Giảm dần

Yếu tố báo động cần có những cải tiến liên tục và hiệu quả

2

Thu nhập.

Mức 3

Mức 3

Không thay đổi

Yếu tố báo động cần có những cải tiến liên tục và hiệu quả

3

Cơ hội phát triển chuyên môn, nghiệp vụ .

Mức 3

Mức 3

Yếu tố báo động cần có những cải tiến liên tục và hiệu quả

4

Đánh giá hiệu quả và kết quả công việc.

Mức 3

Mức 3

Yếu tố báo động cần có những cải tiến liên tục và hiệu quả

5

Đồng nghiệp trong cùng đơn vị.

Mức 2

Mức 2

Yếu tố tiềm năng tạo nên điểm mạnh của trường

6

Đặc điểm công việc.

Mức 2

Mức 2

Yếu tố tiềm năng tạo nên điểm mạnh của trường

7

Sự tương tác với các Phòng/Ban.

Mức 3

Mức 2

Tăng lên

Yếu tố tiềm năng tạo nên điểm mạnh của trường

8

Môi trường làm việc.

Mức 3

Mức 2

Yếu tố tiềm năng tạo nên điểm mạnh của trường