Trong năm học 2013-2014, hoạt động khảo sát đã thu hút 123.137 lượt sinh viên tham gia và có được kết quả của 2.881 lớp môn học.

BẢNG THỐNG KÊ TỶ LỆ SINH VIÊN CÁC KHOA/TRUNG TÂM TRẢ LỜI KHẢO SÁT - NĂM HỌC 2013-2014


ĐƠN VỊ

Số lượt SV trả lời theo loại môn học

Tổng số lượt sinh viên trả lời hợp lệ

Tổng số lượt sinh viên đăng ký học

Tỷ lệ
sinh viên

 

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

trả lời

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

(7)=(5)/(6)

 

BD

3368

527

0

3895

6668

58.4%

 

QL

5821

455

240

6516

12163

53.6%

 

MO

4098

780

583

5461

10334

52.8%

 

HC

10380

2190

1434

14004

27017

51.8%

 

CK

13027

1459

1463

15949

33430

47.7%

 

UD

8692

2394

5141

16227

34586

46.9%

 

DD

12854

3917

1179

17950

39622

45.3%

 

XD

17531

3204

1353

22088

49801

44.4%

 

MT

5791

1182

2320

9293

21442

43.3%

 

GT

2942

591

284

3817

9058

42.1%

 

VL

3147

554

503

4204

10624

39.6%

 

DC

2819

570

344

3733

9810

38.1%

 

TRƯỜNG

90470

17823

14844

123137

264555

46.5%

 
 

 

XEM KẾT QUẢ CHI TIẾT BÊN DƯỚI