Học kỳ I năm học 2013-2014, đợt khảo sát được tiến hành cho trên 1.388 lớp môn học và nhận được 63.913 lượt phản hồi từ sinh viên toàn trường. Những phản hồi của sinh viên về môn học được ghi nhận, phân tích, tổng hợp thành báo cáo, sau đó báo cáo được gửi đến Ban Giám hiệu, Trưởng Khoa/Trung tâm, Trưởng Bộ môn và giảng viên.

BẢNG THỐNG KÊ TỶ LỆ SINH VIÊN CÁC KHOA TRẢ LỜI KHẢO SÁT HKI/2013-2014

Mã khoa/TT

Dạng môn học

Tổng số lượt SV trả lời

Số lượt SV đăng ký học

Tỷ lệ SV

trả lời

Bài tập

Thực hành

Lý  thuyết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

(7)=(5)/(6)

VL

503

68

2177

2748

6,732

40.8%

GT

284

89

1832

2205

5,314

41.5%

DC

344

80

2103

2527

6,040

41.8%

XD

1,353

1,033

8839

11225

25,880

43.4%

MT

1,709

389

2849

4947

11,061

44.7%

BD

0

0

1837

1837

3,718

49.4%

CK

1,463

634

8586

10683

21,126

50.6%

QL

240

0

2445

2685

4,980

53.9%

MO

583

178

2340

3101

5,613

55.2%

DD

1,179

1,529

8027

10735

18,993

56.5%

HC

1,214

726

6244

8184

13,123

62.4%

UD

321

945

1770

3036

4,588

66.2%

TOÀN
TRƯỜNG

9,193

5,671

49,049

63,913

127,168

50.3%

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HKI/2013-2014