Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng tất cả các môn học.

-       Thời gian thực hiện: Từ tuần 9 đến tuần 15 của mỗi học kỳ.

-       Đối tượng khảo sát: Tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy và hệ Cao đẳng.

-       Phạm vi khảo sát: Tất cả các môn học lý thuyết, thực hành và bài tập được tổ chức giảng dạy của học kỳ II (2015-2016);

-       Phương pháp thực hiện: khảo sát được thực hiện trực tuyến trên website Bách Khoa E-Learning (http://e-learning.hcmut.edu.vn).

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học học kỳ II (2015 – 2016) được thực hiện dựa trên sự tổng hợp, phân tích thống kê và so sánh các kết quả thu được từ phiếu trả lời của sinh viên. Báo cáo và các dữ liệu là nguồn thông tin và cơ sở để các cấp quản lý của Trường, Khoa/Trung tâm, Bộ môn xem xét, đánh giá chất lượng công tác giảng dạy trong mỗi học kỳ và đưa ra các kế hoạch nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng liên tục.

Báo cáo được sử dụng trong nội bộ Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và được công bố trên website Ban ĐBCL (www.oqa.hcmut.edu.vn), đồng thời được gửi đến các bên liên quan bao gồm: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa/Trung tâm, Bộ môn, Tổ ĐBCL và Giảng viên.

Kết quả khảo sát của toàn trường:

Về quy mô khảo sát

Số lớp môn học có sinh viên tham gia khảo sát tăng lên so với 2 học kỳ (2014-2015), nhưng giảm xuống so với học kỳ I (2015-2016). Tuy nhiên, số lớp môn học có tỷ lệ trả lời có thể đại diện cho lớp và số lượt sinh viên tham gia khảo sát giảm xuống.

-       1.596 lớp môn học có sinh viên tham gia khảo sát (98,6%);

-       741 lớp môn học có tỷ lệ trả lời có thể đại diện lớp (46,4%);

-       43.639 lượt sinh viên tham gia khảo sát (30,2% so với lượt đăng ký môn học).

Về mức chất lượng của các môn học lý thuyết cơ bản và cơ sở

Các lớp môn học có mức chất lượng từ Khá trở lên tăng lên so với trước đây. Trong đó, có sự dịch chuyển của các lớp từ mức Khá lên Tốt và Rất tốt.

-       Mức 1_Rất tốt     : 26 lớp (7,7%)

-       Mức 2_Tốt          : 193 lớp (57,6%)

-       Mức 3_Khá         : 100 lớp (29,7%)

-       Mức 4_TB khá     : 14 lớp (4,2%)

-       Mức 5_TB           3 lớp (0,9%)

Về mức chất lượng của các môn học lý thuyết chuyên ngành

Các lớp môn học có mức chất lượng từ Khá trở lên tăng lên so với trước đây. Trong đó, có sự dịch chuyển của các lớp từ mức TB khá lên Khá, từ Khá lên Tốt và Rất tốt.

-       Mức 1_Rất tốt       : 16 lớp (7,7%)

-       Mức 2_Tốt            : 113 lớp (54,6%)

-       Mức 3_Khá           : 68 lớp (32,9%)

-       Mức 4_TB khá       : 7 lớp (3,4%)

-       Mức 5_TB             : 3 lớp (1,4%)

Về mức chất lượng của các môn học thí nghiệm-thực hành

Các lớp môn học có mức chất lượng từ Khá trở lên không thay đổi so với trước đây.

Về Trang thiết bị phục vụ học tập được đánh giá là có xu hướng tốt hơn trước.

-       Mức 1_Rất tốt     : 13 lớp (7,4%)

-       Mức 2_Tốt          : 107 lớp (60,8%)

-       Mức 3_Khá         : 47 lớp (26,7%)

-       Mức 4_TB khá    : 8 lớp (4,5%)

-       Mức 5_TB           1 lớp (0,6%)

Về mức chất lượng của các môn bài tập

Các lớp môn học có mức chất lượng từ Khá trở lên tăng lên so với trước đây. Trong đó, có sự dịch chuyển của các lớp từ mức Khá lên Tốt.

-       Mức 1_Rất tốt   : 0 lớp (0 %)

-       Mức 2_Tốt        : 18 lớp (81,8%)

-       Mức 3_Khá       : 4 lớp (18,27%)

-       Mức 4_TB khá  : 0 lớp (0 %)

-       Mức 5_TB         0 lớp (0 %)

Trong quá trình thực hiện việc thu thập dữ liệu và viết báo cáo không thể tránh một số sai sót. Kính mong quý vị thông cảm và tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm cải tiến chất lượng của báo cáo. Vui lòng gửi ý kiến và đề xuất của quý vị đến Ban Đảm bảo chất lượng theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.