Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng tất cả các môn học.

-       Thời gian thực hiện: Từ tuần 9 đến tuần 15 của mỗi học kỳ.

-       Đối tượng khảo sát: Tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy và hệ Cao đẳng.

-       Phạm vi khảo sát: Tất cả các môn học lý thuyết, thực hành và bài tập được tổ chức giảng dạy của học kỳ I (2016-2017);

-       Phương pháp thực hiện: khảo sát được thực hiện trực tuyến trên website Bách Khoa E-Learning (http://e-learning.hcmut.edu.vn).

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học học kỳ I (2016 – 2017) được thực hiện dựa trên sự tổng hợp, phân tích thống kê và so sánh các kết quả thu được từ phiếu trả lời của sinh viên. Báo cáo và các dữ liệu là nguồn thông tin và cơ sở để các cấp quản lý của Trường, Khoa/Trung tâm, Bộ môn xem xét, đánh giá chất lượng công tác giảng dạy trong mỗi học kỳ và đưa ra các kế hoạch nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng liên tục.

Báo cáo được sử dụng trong nội bộ Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và được công bố trên website Ban ĐBCL (www.oqa.hcmut.edu.vn), đồng thời được gửi đến các bên liên quan bao gồm: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa/Trung tâm, Bộ môn, Tổ ĐBCL và Giảng viên.

Kết quả khảo sát của toàn trường:

Về quy mô khảo sát

Tỷ lệ lớp môn học có sinh viên tham gia khảo sát xấp xỉ học kỳ II (2015-2016). Tuy nhiên, số lượt sinh viên tham gia khảo sát đang giảm xuống.

-    2.014 lớp môn học có sinh viên tham gia khảo sát (98,3%);

-    784 lớp môn học có tỷ lệ trả lời có thể đại diện lớp (38,9%);

-    42.794 lượt sinh viên tham gia khảo sát (29,1% so với lượt đăng ký môn học).

Về mức chất lượng của các môn học lý thuyết cơ bản và cơ sở

Các lớp môn học đạt mức chất lượng từ Khá trở lên có xu hướng giảm so với học kỳ vừa qua.

-    Mức 1_Rất tốt:       24 lớp (8,7%)

-    Mức 2_Tốt:           166 lớp (60,7%)

-    Mức 3_Khá:           67 lớp (24,4%)

-    Mức 4_TB khá:     16 lớp (5,8%)

-    Mức 5_TB:               1 lớp (0,4%)

Về mức chất lượng của các môn học lý thuyết chuyên ngành

Các lớp môn học đạt mức chất lượng từ Khá trở lên có xu hướng không thay đổi so với học kỳ vừa qua.

-    Mức 1_Rất tốt:   34 lớp (10,4%)

-    Mức 2_Tốt:       189 lớp (57,7%)

-    Mức 3_Khá:       89 lớp (27,3%)

-    Mức 4_TB khá: 11 lớp (3,4%)

-    Mức 5_TB:           4 lớp (1,2%)

Về mức chất lượng của các môn học thí nghiệm-thực hành

Các lớp môn học đạt mức chất lượng từ Khá trở lên có xu hướng tăng so với học kỳ vừa qua.

Về Trang thiết bị phục vụ học tập được đánh giá là có xu hướng tốt hơn trước.

-    Mức 1_Rất tốt:     21 lớp (13,0%)

-    Mức 2_Tốt:         106 lớp (65,4%)

-    Mức 3_Khá:          32 lớp (19,8%)

-    Mức 4_TB khá:     3 lớp (1,9%)

-    Mức 5_TB:             0 lớp (0%)

Về mức chất lượng của các môn bài tập

Các lớp môn học đạt mức chất lượng từ Khá trở lên có xu hướng giảm so với học kỳ vừa qua. Trong đó, có sự dịch chuyển giảm của các lớp từ mức Tốt xuống Khá.

-    Mức 1_Rất tốt:     1 lớp (4,8 %)

-    Mức 2_Tốt:         13 lớp (61,9%)

-    Mức 3_Khá:           5 lớp (23,8%)

-    Mức 4_TB khá:     1 lớp (4,8 %)

-    Mức 5_TB:            0 lớp (0 %)

-    Mức 6_không đạt: 1 lớp (4,8 %)

Trong quá trình thực hiện việc thu thập dữ liệu và viết báo cáo không thể tránh một số sai sót. Kính mong quý vị thông cảm và tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm cải tiến chất lượng của báo cáo. Vui lòng gửi ý kiến và đề xuất của quý vị đến Ban Đảm bảo chất lượng theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.