Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Nhà trường hiện đang đào tạo các bậc đại học (chính quy, bằng 2, không chính quy, cao đẳng) và sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) với tổng số xấp xỉ 26.000 học viên, sinh viên theo học.

Nhằm đảm bảo và cải tiến liên tục chất lượng đào tạo và dịch vụ của trường,
trường Đại học Bách Khoa đã xây dựng cho mình mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong của nhà trường.

moi tuong quan dbcl

Trong mô hình hệ thống ĐBCL của mình, nhà trường luôn đánh giá cao phản hồi của các bên liên quan như: sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ công nhân viên, nhà tuyển dụng (doanh nghiệp) về chất lượng đào tạo và các dịch vụ mà nhà trường cung cấp.

Để có thể thu nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi này, nhà trường đã tạo ra nhiều kênh khác nhau, trong đó bao gồm việc thực hiện khảo sát định kỳ ý kiến của các bên liên quan.

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT ĐỊNH KỲ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Bên liên quan

Mục tiêu khảo sát

Tần suất
( lần/năm )

Thời điểm

Sinh viên đại học

Chất lượng môn học

2

Từ tuần thứ 9 đến tuần 15 của học kỳ

Sinh viên đại học năm cuối

Toàn khóa học

1

Tháng 10 - 11

Cựu sinh viên (Đại học)

Tình hình việc làm

1

Tháng 4

Doanh nghiệp

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp

1

Tháng 9

Cán bộ công nhân viên

Mức độ hài lòng

1

Tháng 3

Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan đã được nhà trường thực hiện từ năm 2004. Đây là kênh thông tin tham khảo giúp nhà trường đánh giá và kiểm soát chất lượng ở nhiều góc độ khác nhau.  

STT

Các bên có liên quan

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Sinh viên đang theo học

   

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Sinh viên năm cuối

        x

x

x

x

x

x

x

3

Cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp

       

x

x

x

x

x

x

x

4

Cựu sinh viên sau 03 tháng tốt nghiệp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Doanh nghiệp về SVTN

         

x

x

x

x

x

x

6

Khảo sát cán bộ viên chức về môi trường làm việc

                   

x