aNhat-1

TS. Võ Đại Nhật
Trưởng ban
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các lĩnh vực sau:

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác chiến lược

-  Công tác khảo sát

-  Công tác triển khai ISO

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-   Công tác xếp hạng đại học

-  Công tác khác tại Ban ĐBCL