HoaTNT
KS. Trần Ngọc Thanh Hòa
Chuyên viên

Phụ trách các lĩnh vực:

-   Duy trì hệ thống QLCL theo ISO

-   Công tác Chiến lược

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-   Công tác khảo sát tân sinh viên

-   Công tác khảo sát sau 1/2 chu kỳ đào tạo

-   Công tác quản trị FanPage Ban ĐBCL