chiNK
CN. Ngô Kim Chi
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-   Công tác Chiến lược

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-  Công tác tổ chức sự kiện

-  Công tác Tài chính-Kế toán tại Ban ĐBCL

-  Công tác quản trị website ĐBCL