flag vietnamese flag english 

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường ĐHBK được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu, và cung ứng dịch vụ. Hệ thống đảm bảo chất lượng hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt yêu cầu của các bên có liên quan.

Có hai mục tiêu chính để thiết kế và vận hành một hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ:

 1. Nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó đảm bảo và nâng cao chất lượng của nhà trường
 2. Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui định của các tổ chức, cơ quan kiểm định chất lượng bên ngoài (trong và ngoài nước) như Bộ Giáo Dục, Đại học Quốc gia Tp.HCM, AUN-QA, ABET, hay AACSB.

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường ĐHBK bao gồm 08 thành phần chính sau:

1. Giá trị cốt lõi:

 • Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo: cam kết của cấp lãnh đạo cao nhất (Đảng ủy, BGH) là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công của chất lượng.
 • Tập trung vào khách hàng: toàn bộ các hoạt động của nhà trường hướng đến chất lượng phục vụ cao nhất cho các “khách hàng” chính bên trong và bên ngoài, bao gồm các nhóm sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên, nhà tuyển dụng, và cộng đồng doanh nghiệp.
 • Tham dự của các bên có liên quan: chất lượng cần được thiết kế, phản chiếu, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Hệ thống đảm bảo chất lượng của trường là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên, nhân viên, các khoa, các phòng ban, các đối tác trong và ngoài nước. Hệ thống này cũng có đầu vào là các hướng dẫn, qui định, yêu cầu của pháp luật, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Đại học Quốc gia Tp.HCM, và các tổ chức kiểm định uy tín mà nhà trường lựa chọn.
 • Liên tục cải tiến
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu khách quan: tất cả các quyết định về quản trị, đảm bảo chất lượng cần được đưa ra dựa trên việc sử dụng các dữ liệu khách quan và toàn diện.
 • So sánh với các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài: để không bị tụt hậu, chúng ta cần liên tục tự so sánh với các thực tiễn tốt trong nội bộ nhà trường, nội bộ Đại học Quốc gia Tp.HCM và so sánh với các trường bạn trong và ngoài nước, trên tất cả các phương diện.
 • Trung thực, khách quan, minh bạch, công khai, và chia sẻ thông tin: các dữ liệu, thông tin về đảm bảo chất lượng cần được thu thập một cách khách quan, trung thực, công khai. Các dữ liệu, thông tin này cần được chia sẻ một cách hiệu quả và minh bạch đến tất cả các bên có liên quan

2. Cấu trúc tổ chức và nhân sự: cấu trúc tổ chức về hoạt động đảm bảo chất lượng đã được thống nhất từ ĐHQG đến trường và đến các khoa (xem hình 1). Cấu trúc này thể hiện rất rõ sự quan tâm, cam kết của các cấp lãnh đạo cao nhất của ĐHQG đối với hoạt động đảm bảo chất lượng. Ở trường ĐHBK, BGH đã phân nhiệm 01 Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng và cũng là đại diện lãnh đạo về chất lượng của toàn trường. Ban ĐBCL của trường với 6 thành viên chuyên trách cũng đã được thành lập từ 2005. Các tổ ĐBCL ở từng khoa cũng đã được thành lập với các thành viên kiêm nhiệm từ khoa và các bộ môn, với một Phó Trưởng Khoa làm tổ trưởng.

Về thể chế, hiện nay đang hình thành tam giác: Hội Đồng khoa học và đào tạo trường – Hoạt động Đào Tạo – Hoạt động Đảm Bảo Chất Lượng (xem hình 2). Mô hình tam giác này có thuộc tính gắn kết, kiểm tra chéo, và đa dạng góc nhìn giữa các bên. Mô hình này cũng cho thấy vai trò của các bên bên trong nhà trường và sự liên hệ với các bên có liên quan như Bộ GD&ĐT, ĐHQG TP.HCM, nhà tuyển dụng, các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước như (AUN QA, ABET, AACSB, nhu cầu xã hội.

3. Văn hóa đảm bảo chất lượng: văn hóa đảm bảo chất lượng nội bộ chính là phần mềm kết nối những cấu trúc phần cứng như cấu trúc tổ chức, qui trình, qui định lại thành 1 chỉnh thể thống nhất. Văn hóa chất lượng của trường đã có nền tảng vững chắc từ trong gần 60 năm truyền thống của nhà trường – đó chính là văn hóa dạy tốt – học tốt của nhà trường. Khi xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, nhà trường rất chú trọng vai trò của yếu tố văn hóa, dùng nó làm bệ đỡ cho tất cả các hoạt động đảm bảo chất lượng.Có nhiều hoạt động để thúc đẩy các giá trị cốt lõi của đảm bảo chất lượng và nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ, bao gồm:

 1. Liên tục lắng nghe các bên có liên quan và hành động dựa trên các thông tin thu được. Hiện nay nhà trường đã định kỳ thực hiện các khảo sát qui mô với 5 nhóm đối tượng chính: sinh viên đang học, sinh viên sắp tốt nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên-nhân viên, nhà tuyển dụng – doanh nghiệp.
 2. Định kỳ họp giao ban BGH và Ban ĐBCL (2 tuần/ lần), định kỳ trao đổi về chất lượng giữa BGH, Ban ĐBCL, các khoa và Phòng ban (quí, năm), giảng viên, sinh viên
 3. So sánh và học tập kinh nghiệm từ các trường bạn trong và ngoài nước. Thường xuyên tổ chức và tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, huấn luyện về đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước (xem bảng 1). Tính đến 10/2014, trường có 09 kiểm định viên chất lượng cấp chương trình đào tạo được AUN cấp chứng nhận, 05 cán bộ có chứng chỉ về kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở đào tạo của Bộ Giáo Dục, và 02 cán bộ có thẻ kiểm định viên do Bộ Giáo Dục cấp.

Bảng 1: Các khóa huấn luyện về Đảm bảo chất lượng 2013-2016

STT Năm Nội dung đào tạo/tập huấn Số lượt CB tham gia Đơn vị tổ chức
1 2013 Đào tạo Đánh giá viên AUN 2 AUN_Tại Thái Lan
2 2013 Đào tạo Đánh giá viên AUN 7 AUN_Tại ĐHQG-HCM
3 2013 Tập huấn triển khai ISO 40 ĐHBK
4 2013 Xây dựng bảng khảo sát các đối tượng 15 Dự án HEEAP
5 2014 Đào tạo Kiểm định viên cấp trường 5 ĐHQG-HCM
6 2014 Phương pháp đánh giá chất lượng theo ISO 2 Công ty Intertek
7 2014 Quản trị đại học 5 ĐHQG-HCM
8 2014 Đánh giá chuẩn đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định AUN, ABET. 15 Dự án HEEAP
9 2015 Tập huấn về đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2008 36 Trường ĐHBK
10 2015 Tập huấn về ISO 9001:2015, 3 đợt 76 Trường ĐHBK
11 2015 Tập huấn về kiểm tra, đánh giá người học 12 ĐHQG-HCM
12 2015 Đào tạo Kiểm định viên cấp trường 8 ĐHQG-HCM
13 2016 Tập huấn về xây dựng công cụ khảo sát 2 Bộ GD&ĐT
14 2016 Tập huấn về đánh giá chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn AUN-QA 1 ĐHQG-Hà Nội
15 2016 Tập huấn tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0), 4 đợt 200 Trường ĐHBK
16 2016 Tập huấn công tác tiếp đoàn đánh giá ngoài theo AUN-QA và công tác cải thiện sau đánh giá 40 Trường ĐHBK
17 2016 Tập huấn về tự đánh giá chất lượng cấp trường theo AUN-QA 80 Trường ĐHBK
18 2016 Tập huấn nhận thức theo ISO 15 Trường ĐHBK
19 2016 Đào tạo Đánh giá viên trưởng theo ISO 4 Công ty BSI
20 2016 Tập huấn hệ thống ĐBCL bên trong 5 ĐHQG-HCM
21 2016 Đào tạo Kiểm định viên cấp trường 4 ĐHQG-HCM
22 2016 Tập huấn về phát triển hệ thống kiểm định và đảm bảo chất lượng 6 Dự án BUILD-IT
    Tổng cộng (lượt tham gia) 580  

4. Thể chế và qui định: để hệ thống vận hành 1 cách hiệu quả và đồng bộ, công tác ban hành, chuẩn hóa các thể chế, qui định, qui trình thống nhất toàn trường là công tác rất trọng yếu. Trong hai năm 2013-2014 và các năm tiếp theo hàng loạt các qui trình, qui định về đảm bảo chất lượng đã và sẽ được ban hành như: 1) Sổ tay chất lượng (đã ban hành), 2) Qui chế tập trung thống nhất báo cáo thông tin (đã ban hành), 3) Qui chế lắng nghe, thu thập, xử lý, phản hồi, công bố ý kiến của các bên có liên quan, 4) Hướng dẫn đánh giá cấp trường theo tiêu chuẩn của Bộ, 5) Hướng dẫn ĐBCL cấp chương trình theo AUN QA và ABET, 6) Qui chế về công bố và minh bạch hóa thông tin, 7) Qui chế về lưu trữ tài liệu và minh chứng. Bên cạnh đó nhà trường đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho 10 phòng ban và khoa trong 2013-2014, sau đó sẽ triển khai đồng bộ trong toàn trường.

5. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng: song hành với nỗ lực tin học hóa của toàn trường, hoạt động ĐBCL của trường cũng hướng đến tập trung, chuẩn hóa toàn bộ các dữ liệu về đảm bảo chất lượng của trường, cho phép thông tin được thu thập 1 cách chính xác, khách quan, minh bạch và chia sẻ cho các bên có liên quan. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bao gồm 2 thành phần quan trọng là thông tin sơ cấp (từ các khảo sát các bên có liên quan) và thông tin thứ cấp (gồm tất cả các số liệu thứ cấp của nhà trường như số liệu về học vụ, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, tài chính…)

6. Hội nghị chất lượng Đại học Bách khoa hàng năm Ban hành báo cáo chất lượng Bách khoa vào tháng 12 hàng năm: để thúc đẩy văn hóa chất lượng toàn trường, từ 2013 trường đã tổ chức Hội nghị chất lượng Đại học Bách khoa vào tháng 12 hàng năm. Hội nghị nhằm: 1) tổng kết tình hình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của trường trong năm, 2) đánh giá các thành tích và các điểm yếu còn tồn tại, 3) xác định mục tiêu, kế hoạch đảm bảo chất lượng cho năm tiếp theo, 4) Khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích nổi bật về ĐBCL, 5) công bố Báo Cáo ĐBCL cho các bên có liên quan. Đối tượng tham gia bao gồm BGH, đại diện Đại học Quốc gia Tp.HCM, đại diện các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng, trường bạn, khách mời, báo chí. Trong dịp này nhà trường cũng công bố Báo cáo ĐBCL của trường, báo cáo này sẽ trình bày:

  1. Mức chất lượng của nhà trường trong năm
  2. Mức chất lượng của từng Khoa, Phòng Ban
  3. Mức độ hoàn thành mục tiêu chất lượng năm
  4. Danh sách những điểm son chất lượng
  5. Danh sách những điểm đen chất lượng
  6. Các khuyến nghị cho các bên có liên quan
  7. Mục tiêu chất lượng của trường trong năm tiếp theo

7. Giải thưởng chất lượng Bách Khoa: giải thưởng chất lượng BK dự kiến sẽ được hình thành thử nghiệm và 2014, và đi vào vận hành chính thức vào 2015 để ghi nhận thành tích về chất lượng của cá nhân và đơn vị có các thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

8. Công bố thông tin đảm bảo chất lượng: tất cả các thông tin quan trọng về đảm bảo chất lượng của nhà trường sẽ được công bố định kỳ, rộng rãi, minh bạch đến các đối tượng có liên quan như giảng viên, nhân viên, nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, xã hội. Các thông tin này được công bố thông qua nhiều kênh khác nhau như website, Báo cáo ĐBCL, hội thảo ĐBCL, và các phương tiện khác.

Mục tiêu chất lượng 2014-2017

 1. Kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 2015
 2. Thể chế hóa hoạt động đảm bảo chất lượng toàn trường
 3. Chuẩn hóa qui trình làm việc của nhà trường (ISO 9001:2008)
 4. Hệ thống hóa các số liệu thứ cấp và sơ cấp về ĐBCL
 5. Sử dụng thông tin toàn diện, khách quan, hệ thống vào thực sự nâng cao chất lượng của nhà trường
 6. Website ĐBCL hiện đại, cập nhật, và đầy đủ thông tin (Anh – Việt)
 7. Tất cả các khoa đều có ít nhất 1 chương trình kiểm định AUN QA. Các chương trình AUN QA có điểm từ 4.5 trở lên.
 8. Định hướng kiểm định ABET / AACSB cho tất cả các chương trình của trường

Hình 1: Cấu trúc tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Bách khoa

so do HTDBCL1.2017

Hình 2: Mô hình đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Bách khoa

mh2

 

 

Sự kiện nổi bật

Thông báo tuyển dụng năm 06/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đang cần tuyển dụng nhân sự cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng với yêu cầu như sau: ...

Đọc thêm...

Hình Ảnh

Đang truy cập

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

Thông tin liên hệ

 • Ban Đảm bảo Chất lượng,
  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
 • (028) 38647256 – ext. 5109
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction